TRANSPARENTA DECIZIONALA

Proiectul de hotărâre nr. 95/2021

Proiectul de hotărâre nr. 95/2021 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Proiectul de Hotărâre nr. 79/2021 cu privire la înființarea Serviciului public local ”Salubrizare Călan”

Proiectul de Hotărâre nr. 79/2021 cu privire la înființarea Serviciului public local ”Salubrizare Călan” cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Călan

PROIECTUL DE HOTARARE NR 57/2021

PROIECTUL DE HOTARARE NR 57/2021 CU PRIVIRE LA APROBAREA RAPORTULUI INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI NR 8274/03.09.2019 CU PRIVIRE LA ELABORAREA PUZ SI RLU, PRECUM SI APROBAREA PUZ SI RLU AFERENT PENTRU ”AMPLASARE CORT EVENIMENTE, CALAN, SAT OHABA STREIULUI”

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 56/2021

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 56/2021 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORAȘULUI CĂLAN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 500 MP, SITUAT ÎN STR. FURNALISTULUI, NR. FN, IDENTIFICAT PRIN NR. CAD. 65253, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 65253 CĂLAN

Proiect de Hotărâre nr. 50/2021

Proiect de Hotărâre nr. 50/2021 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a orașului Călan

Proiectul de Hotărâre nr. 49/2021

Proiectul de Hotărâre nr. 49/2021 cu privire la aprobarea documentelor aferente procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza orașului Călan.

Proiect de Hotarâre nr. 46/2021

Proiect de Hotarâre nr. 46/2021 privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin aditionarea Contractului de delegare a gestiunii de serviciu de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018.

Proiectul de Hotărâre nr. 25/16.03.2021

Proiectul de Hotărâre nr. 25/16.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință din orașul Călan

Proiectul de Hotarare nr 45/2021

Proiectul de Hotarare nr 45/2021 cu privire la aprobarea Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Calan pe anul 2021

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 36/2021

PROIECTUL DE HOTARARE NR. 36/2021 CU PRIVIRE LA INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 34/2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 34/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN.

PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2021 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE.

Proiectul de Hotarare nr. 23/2021

Proiectul de Hotarare nr. 23/2021 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Călan 63/2016, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului local al orașului Călan nr. 86/2016, nr. 13/2017, nr. 80/2017, nr. 91/2018 și 20/2019.

PROIECT DE HOTARARE NR. 28/2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 28/2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI CALAN, PRECUM SI APROBAREA BUGETULUI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, IN ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Proiectului de hotărâre nr 12 cu privire la elaborarea PUZ și RLU

Proiectului de hotărâre nr 12 cu privire la elaborarea PUZ și RLU aferent „Construire Case de locuit” nr.1986/ 22.03.2019, având următorii beneficiari: Mihoc Alexandru, Muntean Sorin, Zapodean Maria și aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent- Proiect nr.245, 246, 247, 248/2018 - „Ansamblu locuințe individuale P+1” în orașul Călan.

Proiect de Hotarare a Consilului Local Calan nr 10/2020

Proiect de Hotarare a Consilului Local Calan nr 10/2020 privind aprobarea Planului local de acțiune la nivelul oraşului Călan, pentru anul 2020, în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020

Proiect de hotărâre nr 69/2019

Proiect de hotărâre nr 69/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a orașului Călan în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructurä necesare susținerii acestora

Proiect de hotărâre nr. 68

Proiect de hotărâre nr. 68 cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii care își achită integral debitele principale datorate bugetului local al Orașului Călan, restante la data de 31.12.2018, până la data de 16.12.2019.

Proiect de hotărâre nr 37/2019

Proiect de hotărâre nr 37/2019 pentru aprobarea regulamentului privind mecanismul de recuperare prin taxa de reabilitare termica a sumelor avansate de UAT Orașul Călan pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor la blocurile de locuințe incluse în Programul Operațional Regional 2014-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 /2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 /2019 referitor Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Călan în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructurä necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 90 /2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 90 /2018 privind însușirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constand in: - colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara

Anunt - PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 /2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 /2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Călan in Adunarea Generala a ADI AQUA PREST HUNEDOARA pentru a vota aprobarea prețurilor la apa bruta pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești , Ciopeia, Ohaba de sub Piatra, Rușor, Silvasu de Jos, pentru SC APAPROD SA DEVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 /2017

Proiect de hotarare nr. 45 /2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Călan in Adunarea Generala a ADI AQUA PREST HUNEDOARA pentru a vota aprobarea prețurilor la apa bruta pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești , Ciopeia, Ohaba de sub Piatra, Rușor, Silvasu de Jos, pentru SC APAPROD SA.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 /2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 /2017 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa și canalizare, județul Hunedoara, și acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Călan pentru a vota aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Călan este membru asociat

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 /2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 32 /2017 Privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Oraşul Călan este membru asociat

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24/2017 Privind aprobarea Programului principalelor manifestari cultural artistice care se vor desfasura in orasul Calan in anul 2017.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 / 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 / 2017 cu privire la aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Calan pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul sprijinului financiar acordat de la bugetul local al orașului Călan, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare...

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Călan, pentru activități nonprofit de interes local și a Ghidului solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Planului local de actiune la nivelul oraşului Călan pentru anul 2017 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020.

PROIECT DE HOTARARE NR 81/2016 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HCL 63/2016

PROIECT DE HOTARARE NR 81/2016 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HCL 63/2016 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL CALAN PRECUM SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND PROCEDURA DE SELECTIE A REZIDENTILOR IN PERIMETRUL PARCULUI INDUSTRIAL CALAN

Proiect de HCL NR 50/2016

Proiect de HCL NR 50/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,a proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara.

PROIECT DE HOTARARE NR. 35/2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi).

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2016

Anunt NR .  6612/29.09.2015

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016.

Anunt transparenta decizionala - Regulament de salubrizare judetul Hunedoara

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, se supune consultării publice REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA.

Documentul poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Calan  Serviciul Urbanism sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.primariacalan.ro, secţiunea ANUNTURI transparenţă decizională.