INFO UTIL

– Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 – Sanda Muntean
Formular solicitare informații de interes public
– Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
– Model reclamație administrativă pt. răspuns negativ
– Model reclamație administrativă pt. netransmiterea în termen a informațiilor solicitate

RAPOARTELE de aplicare a Legii 544/2001
2022 – 20212020201920182017201620152014

RAPOARTELE de aplicare a Legii 52/2003
20212020201920182017201620152014

Buletin informativ (legea 544/2001)

   
 a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publiceLegislație
 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama aprobată conform legii

   
 c) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcţionare al instituţiei
 d) audienţeProgram de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabilBugetul aprobat
Bilanţul contabil
 f) programele şi strategiile propriiProgramele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice
 g) lista cuprinzând documentele de interes publicDocumentele de interes public stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legiiDocumente produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
   

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.

REGULAMENT nr.679 din 27 aprilie 2016     INFORMARE GDPR PRIMĂRIA CĂLAN

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Conform acestui Regulament, noțiunea de ”prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE – Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Primăria Orașului Călan aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: petenți, angajații instituției, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care instituția se află în relație contractuală.            

DE CE PRELUCREAZĂ PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN DATELE CU CARACTER PERSONAL – În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actelor normative în vigoare Primăria Orașului Călan prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale reglementate de legislația în vigoare. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislația în vigoare.

CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN DATELE CU CARACTER PERSONAL – Primăria Orașului Călan poate dezvălui datele cu caracter personal, la cerere către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal. 

Dreptul de acces – dreptul de a obține de la Primărie confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt/nu sunt prelucrate de către aceasta.

Dreptul la rectificare  – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primărie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Acord-DPO

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_DE_ACCES_LA_DATELE_CU_CARACTER_PERSONAL

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_LA_OPOZITIE

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_LA_PORTABILITATEA_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_LA_RECTIFICAREA_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL_PRELUCRATE

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_LA_RESTRICTIONAREA_PRELUCRARII_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL

CERERE_PENTRU_EXERCITAREA_DREPTULUI_LA_STERGEREA_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL

Având în vedere faptul că începând din data de 25 mai se aplică Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorii nu mai au obligația de notificare a prelucrărilor de date.

 

 • · Situatiile financiare trimestriale si anuale;
 • · Bugetul local si contul anual de executie al bugetului local;
 • · Contracte de achizitie;
 • · Documente de organizare a licitatiilor publice:
  • Cererea de oferta;
  • Caietele de sarcini;
  • Procesele verbale si hotarari prin care sunt desemnati castigatorii;
 • · Programul anual al achizitiilor;
 • · Lista cheltuielilor de capital;
 • · Fise investitii;
 • · Certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru lucrarile edilitare care se executa pe  domeniul public  al Primariei
 • – Contracte de proiectare 
  •  Studiu de fezabilitate;
  •  Proiect tehnic, detalii executie ;
 • · Contracte de executie lucrari;
 • · Contracte consultanta tehnica si dirigentie de santier;
 • · Procese verbale de receptie pentru lucrari executate;
 • · Planul privind gestionarea deseurilor pe raza orașului Geoagiu;
 • · Programe si strategii specifice;
 • · Note de constatare;
 • · Somatii;
 • · Raspunsuri la petitii si reclamatii administrative;
 • · Corespondenta institutii si societati comerciale;
 • · Procese verbale de contraventie;
 • · Procese verbale de constatare si sanctionare ale contraventiilor;
 • · Corespondenta cu agenti economici, organizatii private, institutii publice locale si cetateni , cunstitutiile publice din subordinea Consiliului local; 
 • · Corespondenta interna;
 • · Chitante, ordine de plata ,adrese confirmare debite;
 • · Corespondenta cu agenti economici, organizatii private, institutii publice locale si cetateni;
 • · Autorizatii de construire/desfiinatre, inclusiv publicitate;
 • · Planuri Urbanistice de Detaliu;
 • · Avize de Urbanism ;
 • · Propuneri de emitere a Titlurilor de proprietate ;
 • · Eliberarea Titlurilor de proprietate;
 • · Procese verbale de punere in posesie;
 • · Situatii juridice;
 • · Raspunsuri la solicitari terenuri in baza Legii 44/1994 (veterani);
 • · Situatii privind modul de aplicare a Legilor Fondului Funciar(nr.18/1991 republicata, nr.1/2000 si  nr.247/2005);
 • · Situatia persoanelor care au solicitat teren in baza Legii nr.15/2003;
 • · Inscrieri in Registrul Agricol;
 • · Eliberare Certificate de Producator;
 • · Eliberare adeverinte;
 • · Proiecte de hotarari specifice Compartimentului Fond Funciar;
 • · Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • · Regulamentul de Ordine Interna;
 • · Organigrama;
 • · Stat de functii;
 • · Tabel avansari;
 • · Fisa postului;
 • · Fisa de evidenta militara;
 • · Format standard de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 • · Raport de evaluare;
 • · Instructiuni PSI specifice Primariei ;
 • · Lista necesitatilor de materiale specifice protectiei muncii, protectiei civile si prevenirii si stingerii incendiilor;
 • · Plan de aprovizionare  cu echipament individual de protectie si materiale igienico-sanitare;
 • · Plan de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului, bunurilor materiale si valorilor  existente;
 • · Plan de protectie civila a personalului  si interventie la dezastre a echipelor de interventie;
 • · Reguli de protectia muncii specifice Primariei;
 • · Registrul de intrare iesire;
 • · Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii;
 • · Fisa individuala de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
 • · Formular juramant;
 • · Nota de transfer;
 • · Nota de lichidare;
 • · Pontaje;
 • · Registru de evidenta a personalului din cadrul institutiei;
 • · Instiintare catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici ;
 • · Anunt concurs;
 • · Bibliografie concurs;
 • · Proces verbal de verificare a dosarelor de concurs;
 • · Proces verbal intocmit la concurs-scris;
 • · Proces verbal intocmit la concurs- interviu;
 • · Proces verbal intocmit la concurs-final;
 • · Proces verbal de stabilire a rezultatului concursului;
 • · Lista rezultate concurs;
 • · Contract de munca;
 • · Declaratii pe propria raspundere a angajatilor ca nu detin nun alt CM;
 • · Ecuson de serviciu;
 • · Formular de declaratie personala privind venitul;
 • · Declaratie de avere;
 • · Legitimatie salariat;
 • · Dispozitii cu caracter individual;
 • · Cererile  privind informatiile de interes public;
 • · Registrul privind informatiile de interes public;
 • · Raspunsuri la solicitarile privind informatiile de interes public;
 • · Reclamatii administrative si raspunsurile la acestea ;
 • · Chitantele privind costurile serviciilor de copiere a informatiilor de interes public;
 • · Raspunsuri la petitii;
 • · Documentele pastrate in arhiva Primariei;
 • · Anchete sociale;
 • · Raspunsuri la adrese si petitii;
 • · Cereri de chemare in judecata si cereri conexe;
 • · Cereri de declarare a cailor de atac ordinare si extraordinare;
 • · Documente reprezentand mijloace procedurale de aparare (intampinari, concluzii si note scrise  etc.);
 • · Cereri de deschidere a procedurii succesorale;
 • · Referate de specialitate;
 • · Delegatii de reprezentare pentru asistarea persoanelor varstnice in vederea incheierii actelor juridice de instrainare a bunurilor;
 • · Gestionarea dosarelor de tutela ale bolnavilor pusi sub interdictie judecatoreasca;
 • · Gestionarea dosarelor referitoare la litigiile judecatoresti in care institutia este parte;
 • · Mape de sedinta;
 • · Hotarari ale consiliului local;
 • · Dispozitii ale primarului ;
 • · Registru de evidenta a Hotararilor Consiliului local ;
 • · Registru de evidenta a Dispozitiilor primarului;
 • · Acte de stare civila: de nastere, casatorie si deces;
 • · Transcrieri de acte, reconstituiri, intocmiri ulterioare si adoptii;
 • · Mentiuni pe marginea actelor de stare civila in baza sentintelor judecatoresti-divort, stabilirea filiatiei, recunoasterea in instanta, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui , rectificarii sau anularii actelor-a deciziilor de schimbare de nume, a recunoasterii paternitatii si a renuntarii sau dobandirii cetateniei romane;
 • · Certificate de stare civila;
 • · Dovezi in baza actelor inregistrate;
 • · Extrase dupa actele de stare civila;
 • · Certificatele anulate din gestiune si buletinele decedatilor, livretele militare ale celor decedati care au fost supusi obligatiilor militare care se transmit la comisariate;
 • · Buletine statistice intocmite la inregistrarea actelor ;
 • · Livrete de familie la oficierea casatoriei cat si la cerere;
 • · Lista codurilor numerice personale;
 • · Instiintari transmise de serviciul stare civila privind decesul persoanelor care au avut ultimul domiciliu pe raza orașului Geoagiu;
 • · Adresa de raspuns catre alte institutii cu privire la datele de identificare ale persoanelor;
 • · Adresa de raspuns catre cetateni cu privire la datele de identificare ale persoanelor;
 • · Adresa de inaintare ale dosarelor de schimbare de nume;
 • · Adresa de inaintare a documentelor cu privire la transcrierea actelor ;
 • · Referat cu privire la reconstituirea  sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;
 • · Referat cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa;
 • · Referat cu privire la verificarile efectuate in cazul transcrierii  certificatelor de stare civila procurate din stainatate care se inainteaza loa DEP Hunedoara  pentru aprobare, impreuna cu intreaga documentatie depusa de petent; 
 • · Referat  cu privire la verificarile efectuate  in cazul actiunilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
 • · Proces verbal de ardere a BI/CI expirate;
 • · Proces verbal incheiat in urma controlului de fond asupra activitatii de evidenta;
 • · Adresa situatie privind alte activitati pe linie de stare civila;
 • · Adresa solicitare extras  act de nastere;
 • · Adresa solicitare extras  act de casatorie;
 • · Adresa solicitare extras  act de deces;
 • · Raspunsuri la petitii  si reclamatii administrative.
 • · Acord de parteneriat ;
 • · Cereri de finantare;
 • · Contract de sponsorizare;
 • · Proiect de interes  comunitar.
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei
 • Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului
 • Programul de funcționare al serviciilor din cadrul Primăriei
 • Programul de audiențe al conducerii Primăriei
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei
 • Datele de contact ale Serviciului Registratură, Relații cu Publicul, responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013

CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE și CONTRACTELE cu VALOARE peste 5000 EURO
2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 20162015 – 2014 – 2013

LISTA CONTRACTELOR
2022 – 2021 – 2020 – 2019

ACHIZIȚII DIRECTE
2022 – 2021 – 2020 – 2019

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor.
Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.
Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentante de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete indivi­duale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.
Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvenului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.
Decidenții sunt reprezentați de: Prim – Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor.
Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Pentru mai multe informații accesați pagina oficială – ruti.gov.ro

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: primariacalan@yahoo.com

Telefon: 0254730223 0254730201

Fax: 0254732954

PROGRAM cu PUBLICUL

Luni – Vineri: 07.30 – 15.30

Sâmbătă, Duminică și Sărbătorile legale: ÎNCHIS

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Telefon : 0254730489

Email : spclep@primariacalan.ro

POLIȚIA LOCALĂ CĂLAN

Telefon : 0734773448

POLIȚIA ORAȘULUI CĂLAN

Email: calan@hd.politiaromana.ro

Telefon: 0254730159

Categorii

TAXE și IMPOZITE – PLATA ONLINE

Facebook Pagelike Widget

CALITATEA AERULUI

Sari la conținut