Servicii Urbanism

Acte necesare pentru notarea construcţiei în cartea funciară

Cerere tip - completată de proprietarul imobilului; Extras CF de dată curentă (în original şi de dată recentă ) sau Contract de concesiune (copie ), după caz; Autorizaţia de construire – copie xerox; Documentație cadastrală; Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire; Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Adeverinţă teren introdus în intravilan

Acte necesare: Cerere de mână; Actul de proprietate; Plan de situație cu identificarea terenului vizat de O.C.P.I. – Deva; Întocmire P.U.Z.

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Acte necesare: Cerere de mână; Plan de situație cu identificarea imobilului; Extras de Carte Funciară actualizată la zi; Autorizație de construire – copie xerox; Taxă emitere certificate – 8 lei, conform H.C.L. nr. 9/2013.

Acte necesare pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere tip - completată integral şi corect; Planuri cadastrale / topografice cu evidenţierea imobilelor în cauză: pentru imobilele neînscrise în evidenţele O.C.P.I, plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerere de O.C.P.I;

Actele necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desființare

Acte necesare: Cerere tip - completată integral şi correct - inclusiv anexa Certificatul de urbanism - în copie Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi , în cazul în care Legea nu dispune altfel.

Acte necesare pentru concesionare teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru tinerii sub 35 de ani

Acte necesare: Copie după certificatul de naștere; Copie după actul de identitate; Declarație pe propria răspundere, autentificată de notar, a solicitantului că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe.

Panou de identificare a investiţiei

Reprezentarea modelului pentru panoul de identificare a investiţiei se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis din 23 noiembrie 2009, la pagina 89. NOTĂ:  Datele specificate în panoul - model vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele avand o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

LISTA IMOBILELOR CE URMEAZĂ A FI EXPROPIATE ŞI PLANUL TOPOGRAFIC CARE CONŢINE CORIDORUL DE EXPROPRIERE

LISTA PROPRIETARILOR SI A ALTOR PROPRIETARI DE DREPTURI REALE AI CAROR IMOBILE SUNT AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE Plan de situaţie - Tronson Călan - extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara Anexa 1.3 - plansa 01.pdf